نظرسنجی
آیا در دوره های قبلی همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته شرکت کرده اید؟

روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1394/07/22
پـایــان همایش: 1394/07/30
ارســال مقـاله: 1394/06/01
محور های همایش

محورهای همایش :

مهندسی مخازن :

- مدلسازی مخازن
-
 مدیریت و صیانت از مخازن
-
 استراتژیهای جدید ازدیاد برداشت
-
 روشها و تکنیکهای جدید مدلسازی مخزن
-
 شبیه سازی موردی مخازن ایرانی
-
 کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی مخزن
-
 مخزن غیر قابل برداشت
-
 بهینه سازی و شناسایی مخازن
-
 بررسی رفتار سیالات مخزن
-
 کاربرد نانوفناوری دربهبود خواص سیالات و سنگهای مخزن
-
 کاربرد نانو فناوری در افزایش ضریب برداشت از مخازن
-تحقیقات نوین در مخازن نفت

-
 سایر موضوعات مرتبط


 

مهندسی حفاری :

-
 تعمیر و تکمیل چاه
-
 حفاری انحرافی
-
 سیالات تکمیل و سیالات حفاری
-
 سیمانکاری
-
 تجهیزات و دکل حفاری
-
 فناوری‌های نوین درحفاری ، تعمیر وتکمیل چاه
-
 مشکلات حفاری
-
 بررسی روشهای مختلف حفاری در آبهای عمیق
-
 چگونگی مقابله با زونهای پر فشار در عملیات حفاری
-
 پایداری مکانیکی دیواره چاه در حفاری های انحرافی و افقی
-
 کاربردهای حفاری لیزر
-
 کاربرد فناوری نانو در حفاری
-تحقیقات نوین درحفاری نفت

-
 سایر موضوعات مرتبط


 

مهندسی بهره برداری :

-
 بررسی تکنیک های جدید چاه پیمایی
-
 روش های جلوگیری از آبی شدن و گازی شدن چاهها
-
 انگیزش چاه و روش های آن
-
 روشهای ساخت تجهیزات مورد استفاده در بهره برداری از منابع نفتی
-
 هیدراتهای گازی ، روشهای جلوگیری و رفع آنها
-
 کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی بهره برداری
-
 مطالعات آزمایشگاهی پیرامون رسوب آسفالتین و وکس
-
 چالش های بخش بهره برداری و تولید
-
 کاربرد نانو ذرات و نانو کامپوزیتها در بهره برداری
-
 فرازآوری مصنوعی
-
 بهینه سازی بهره برداری
-تحقیقات نوین در بهره برداری نفت

-
 سایر موضوعات مرتبط


مهندسی اکتشاف و زمین شناسی :

-
 لرزه نگاری سه بعدی و چهار بعدی
-
 روشهای نوین اکتشاف مخازن هیدروکربنی
-
 روشهاوکاربردهای سنجش ازدور و  GIS
-
 مباحث چاه پیمایی
-
 استفاده اززمین شناسی نفت وزمین شناسی ساختمانی درمخازن جهت مدلسازی مخزن
-
 تاثیرمکانیک سنگ مخزن درمیزان فرونشینی حوزه هیدروکربنی
-
 نقش ژئوشیمی رسوبی دراکتشاف نفت
- اکتشاف میادین دریایی
-
 سایر موضوعات مرتبط


ژئومکانیک نفت:

-مدل‌سازی ژئومکانیکی
-بررسی‌های تکتونیکی در ژئومکانیک نفت
-بررسی‌های لرزه‌ای و میکرولرزه‌ای
-پتروفیزیک
-روابط تحلیلی و مدل‌های رفتاری
 -کاربرد ژئومکانیک در حفاری
-کاربرد ژئومکانیک در تولید
-
مدیریت ریسک
-
موضوعات خاص در ژئومکانیک   


انتقال و ذخیره سازی :

- ذخیره سازی نفت ومواد هیدروکربوری در مغارهای سنگی
-
 ذخیره سازی گاز ومواد هیدروکربوری در مغارهای نمکی
-
 مغارهای ذخیره سازی با پوشش
-
 مغارهای ذخیره سازی بدون پوشش
-
 پرده اب و طراحی و اجرای ان
-
 شناسایی و انتخاب سایت های ذخیره سازی
-
 تحلیل، طراحی و اجرای مغارهای سنگی
-
 تحلیل، طراحی واجرای مغارهای نمکی
-
 طراحی سیتم های پمپاژ در مغارها
-
 نوع سیالات ذخیره سازی و شرایط ذخیره سازی
-
 کاربرد روشهای عددی در تحلیل و طراحی مغارهای ذخیره سازی
-
 طراحی چاه و لوله های جداری درمغارهای نمکی
-
 پدیده خزش و آزمون های آزمایشگاهی خزش نمک
-تحقیقات نوین در نفت
- سایر موضوعات مرتبط


صنایع نفت و گاز:

-ایمنی، بازرسی و خوردگی در صنایع نفت
-احتراق و کوره های صنعتی
-فرایندهای جدا سازی
-تجهیزات صنایع نفت و گاز
-اقتصاد نفت
-سایر موضوعات مرتبط

 


حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان - بلوار جمهوري اسلامي - دانشکده فني و مهندسي - بخش مهندسي نفت و گاز کدپستی 7618868366
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق