نظرسنجی
آیا در دوره های قبلی همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته شرکت کرده اید؟

روز شمار همایش
روز مانــــده تا شـــروع همـــایش

شروع همایش: 1394/07/22
پـایــان همایش: 1394/07/30
ارســال مقـاله: 1394/06/01
کمیته علمی

کمیته علمی همایش

1-دکتر سعید جعفری،دانشگاه شهید باهنر کرمان صفحه شخصی
2-دکتر حسین جلالی فر،دانشگاه شهید باهنر کرمان صفحه شخصی
3-دکتر امیر صرافی،دانشگاه شهید باهنر کرمان صفحه شخصی
4-دکتر محمد رنجبر،دانشگاه شهید باهنر کرمان صفحه شخصی
5-دکتر مهین شفیعی،دانشگاه شهید باهنر کرمان صفحه شخصی
6-دکتر علی وطنی،دانشگاه تهران صفحه شخصی
7-دکتر علی محبی،دانشگاه شهید باهنر کرمان صفحه شخصی
8-دکتر سعید نوروزی،دانشگاه شهید باهنر کرمان صفحه شخصی
9-دکتر شهاب الدین آیت الهی، دانشگاه صنعتی شریف صفحه شخصی
10-دکتر سعید کریمی نسب، دانشگاه شهید باهنر کرمان صفحه شخصی
11-دکتر احمد رمضان زاده،دانشگاه شاهرود صفحه شخصی
12-دکتر محمدعلی عقیقی،دانشگاه تهران صفحه شخصی
13-دکتر جعفر قاجار،دانشگاه شیراز صفحه شخصی
14-دکتر مسعود ریاضی، دانشگاه شیراز صفحه شخصی
15-دکتر آزاده حجت،دانشگاه شهید باهنر کرمان  صفحه شخصی
16-سرکار خانم نسیم حیدریان ، دانشگاه شهید بهشتی صفحه شخصی
17-دکتر رسول خسروانیان،دانشگاه صنعتی امیرکبیر صفحه شخصی
18-دکتر غلامرضا رحیمی پور،دانشگاه شهیدباهنر کرمانصفحه شخصی


حمایت کنندگان
سایت های مرتبط
کرمان - بلوار جمهوري اسلامي - دانشکده فني و مهندسي - بخش مهندسي نفت و گاز کدپستی 7618868366
کلیه حقوق مادی و معنـــوی این سایت برای دانشگاه شهید باهنر کرمان محفوظ اســـت
مجــری : نگارندگان تفکر خلاق